BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9389/BGDĐT-TCCB
Về phụ cấp của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Bảohiểm xã hội Việt Nam

Phúcđáp Công văn số 3538/BHXH ngày 05/10/2009 của Quý Cơ quan về phụ cấp chức vụ tổtrưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương trong trường học, Bộ Giáo dục và Đàotạo có ý kiến như sau:

Căncứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non, Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu họcvà Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông vàtrường phổ thông có nhiều cấp học;

Căncứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD &ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sởgiáo dục công lập;

Cácchức vụ tương đương tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là tổ trưởng, tổ phó văn phòng(hoặc hành chính) trong các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sởtrường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được hiệutrưởng nhà trường bổ nhiệm theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Quyết địnhsố 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành Điều lệ trường mầm non, điểm b khoản 3 Điều 17 Quyết định số51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhĐiều lệ trường tiểu học và khoản 2 Điều 17 Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trunghọc cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hộicác tỉnh, thành phố thực hiện tính đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm xãhội cho cán bộ, giáo viên theo đúng quy định hiện hành.

Trântrọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị