TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 938TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Trung tâm PTPL miền Nam

Trả lời công văn số 31 CV/TCHQ/PTPLMN ngày 27/2/2006 của Trung tâm PTPL miền Nam đề nghị xin ý kiến chỉ đạo áp mã số thuế hàng hóa đối với mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" do Công ty Nhật Vũ nhập khẩu, theo tờ khai hải quan số 31910/NK /KD/SB tại Chi cục HQ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm PTPL miền Nam thì mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế trả lời doanh nghiệp là không thuộc dược phẩm và thiết bị y tế do Bộ Y tế quản lý, Tổng cục đồng ý với đề xuất của Trung tâm PTPL miền Nam phân loại mặt hàng "kem bôi chống khô mũi Drossa-Nose 20mg và lọ xịt Siccoral Spray 50ml" vào mã số 3306.90.00.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm PTPL miền Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc