BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 939/BXD-KTQH V/v: giải đáp các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng Bến Tre

Bộ Xây dựng nhận được tờ trình số 35/TTr-SXD ngày 28/3/2008của Sở Xây dựng Bến Tre về việc giải đáp một số vướng mắc trong công tác lậpquy hoạch xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5 Phần I Những quy định chung của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 (gọi tắt là Thông tư số 07) chỉ quy định việc lậpquy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng ngoài đô thị có quy mô lớnhơn 500ha. Đối với các khu chức năng có quy mô nhỏ hơn 500ha, chủ đầu tư có thểcho tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng mà không cần phải có quy hoạchchung đã được phê duyệt (nhưng phải đảm bảo việc kết nối hạ tầng của khu đấtlập quy hoạch với mạng lưới hạ tầng chung của toàn khu vực).

2. Đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, theoquy định tại điểm 1 Phần I Những quy định chung của Thông tư số 07, chủ đầu tưcó thể cho tiến hành lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư hoặc trung tâm xã (gọitắt là quy hoạch điểm dân cư) khi chưa có quy hoạch xây dựng mạng lưới các điểmdân cư toàn xã (gọi tắt là quy hoạch mạng lưới) được phê duyệt. Tuy nhiên trongquá trình lập quy hoạch cần xem xét các yếu tố liên quan với hệ thống hạ tầngvà dân cư lân cận để đề xuất được các giải pháp quy hoạch tối ưu phù hợp vớicác định hướng phát triển chung của toàn khu vực. Quyết định số 06/2005/QĐ-BXDngày 3/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quy định về định mức chi phí lậpquy hoạch điểm dân cư nông thôn nhưng không tách riêng chi phí lập quy hoạchmạng lưới và chi phí lập quy hoạch điểm dân cư. Hiện nay Bộ Xây dựng đang tiếnhành điều chỉnh định mức này và sẽ sớm ban hành định mức mới trong đó sẽ táchriêng các chi phí cho hai phần việc trên.

3. Việc thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch điểm dân cư nông thôn trước khi trình phê duyệt đã được quy định tạiĐiều 28 Mục 4 Chương II của Luật Xây dựng. Hiện nay chưa có các điều chỉnh hoặcbổ sung mới đối với quy định này. Vì vậy các địa phương cần lập kế hoạch triểnkhai công tác quy hoạch hàng năm sớm để kịp thời đưa vào chương trình làm việccủa Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng thời gian và trình tự quy định.

Trên đây là các ý kiến giải đáp của Bộ Xây dựng, đề nghị SởXây dựng Bến Tre nghiên cứu và triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính