CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 939/CP-CN
V/v chủ trương đầu tư mở rộng các đoạn qua đô thị và thay đổi thiết ế dự án thành phần đại tu quốc lộ 1 đoạn Đông Hà - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1877/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4418 BKH/CSHT ngày 15 tháng 7 năm 2002) về việc chủ trương đầu tư mở rộng các đoạn qua đô thị và thay đổi thiết kế dự án thành phần đại tu quốc lộ 1 đoạn Đông Hà - Quảng Ngãi (Dự án WB2), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Chấp thuận về nguyên tắc việc Bộ Giao thông vận tải được sử dụng nguồn vốn dư sau đấu thầu của Dự án WB2 để tăng thêm chiều dày lớp mặt đường, tăng khối lượng cống và hệ thống thoát nước dọc, sửa chữa cầu; mở rộng 6 đoạn đường qua thị trấn, thị xã theo quy hoạch của 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

- Giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ngân hàng Thế giới để sử dụng vốn dư cho các hạng mục trên; chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế dự toán các hạng mục trên, kể cả chi phí tư vấn cho phần việc tăng thêm và chỉ đạo triển hai thực hiện theo quy định hiện hành./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng