CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 939/CP-CN
V/v phê duyệt kết quả đấu thầu tuyển chọn tư vấn Dự án cấp nước và vệ sinh 5 thị xã, 2 thị trấn, vốn ADB

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Kiên Giang, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 35/TTr-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3829 BKH/VPXT ngày 27 tháng 6 năm 2003) về kết quả đấu thầu tuyển chọn tư vấn Dự án cấp nước và vệ sinh 5 thị xã, 2 thị trấn, vốn vay ADB, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật và thi công thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 5 thị xã, 2 thị trấn, vốn vay ADB như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên với các nội dung chính như sau:

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty Nippon Jogesuido Sekkei Co Ltd. ( Nhật Bản).

- Giá trúng thầu là: 6.124.559 USD đã bao gồm chi phí dự phòng 556.778 USD và không kể thuế, thực hiện theo loại hợp đồng có điều chỉnh giá với thời gian thực hiện 54 tháng.

2. Giao Bộ Xây dựng phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành với lưu ý nêu tại công văn số 3829 BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng