UBND TP CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 939/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làmviệc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhândân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Xây dựng,
Trong thời gian điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng hướng dẫntạm thời điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng trên địa bànthành phố Cần Thơ với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho các dự toán đã được lậptheo các Bộ đơn giá do Sở Xây dựng đã công bố gồm:

- Bộ đơn giá xây dựng cơ bản, địabàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Côngvăn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008.

- Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị địabàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Côngvăn số 23,24,25, 26/SXD-GĐKT ngày 12 tháng 01 năm 2009.

- Bộ đơn giá công tác sửa chữa côngtrình xây dựng địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơcông bố kèm theo Công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009.

II. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂNCÔNG, MÁY THI CÔNG:

Chi phí nhân công, máy thi công ngànhxây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Bảng 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phốCần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

2,514

2,314

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,294

1,281

Bảng 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phốCần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công khảo sát xây dựng

KĐCNCKS

2,514

2,314

Bảng 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG (PHẦN SỬA CHỮA)

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phốCần Thơ công bố tại văn bản số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

Bảng 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại vănbản số 23, 24, 25, 26/SXD-QLXD ngày 12 tháng 01 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

III. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:

- Phương pháp điều chỉnh: Căn cứ vàoCông văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- Chủ đầu tư căn cứ vào các điềukhoản hợp đồng của từng dự án cụ thể và các quy định hiện hành để tổ chức thựchiện việc điều chỉnh dự toán. Trong trường hợp vượt thẩm quyền xin ý kiến củacấp quyết định đầu tư.

Trong quá trình thực hiện có khókhăn vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất Ủy ban nhândân thành phố giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (VP-KTXD).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Hồng Ánh