TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 939/TCT-DNNN
V/v: Trả lời vướng mắc về chính sách thuế (GTGT)

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Xí nghiệp bê tông cơ khí mạ

Trả lời công văn số 59/BTCKM-TCKT ngày 17/01/2006 của Xí nghiệp Bê tông Cơ khí Mạ hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 mục I phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định đối tượng nộp thuế GTGT: “Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam.. đều là đối tượng nộp thuế GTGT.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật hợp tác xã;…”.

Điểm 2 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn kê khai thuế GTGT: … “Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Tổng công ty, Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính…”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Bê tông Cơ khí Mạ là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước thì thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. Xí nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT trên toàn bộ khối lượng công việc do đơn vị thực hiện.

Trường hợp Xí nghiệp Bê tông Cơ khí Mạ hạch toán phụ thuộc Công ty Xây lắp điện 4 có trụ sở tại Hà Nội, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp sản xuất kinh doanh phát sinh doanh thu thì Xí nghiệp phải kê khai, nộp thuế GTGT tại Vĩnh Phúc theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Công ty Xây lắp điện 4 có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế tại Hà Nội.

Điểm 4 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp Bê tông Cơ khí Mạ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc