BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 94/BXD-HTKT
V/v: Trả lời văn bản số 248 /BQLPTPQ–QHXD ngày 15/12/2008 của Ban quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư phát triển đảoPhú Quốc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 248/BQLPTPQ-QHXD ngày15/12/2008 của Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đề nghị Bộ Xây dựnghướng dẫn một số nội dung về cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quyhoạch thoát nước đảo Phú Quốc và chi phí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch.Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốcđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 11/12/2008trong đó có nội dung đề xuất về điều chỉnh định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuậtbao gồm giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước và vệ sinh môi trường.

Hiện nay quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đang trongquá trình nghiên cứu điều chỉnh. Nội dung quy hoạch hệ thống thoát nước đề nghịlồng ghép vào trong nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng.

2. Chi phí lập quy hoạch theo Định mức chi phí quy hoạch xâydựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng.

3. Nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch từ vốn ngân sách nhànước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính