BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 94/BXD-KHCN
V/v: Trả lời Cty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam về xin hướng dẫn thiết kế độ dốc cho xe xuống tầng hầm.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấnđầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

Theo đề nghị tại công văn số56A/CDC-XN3, ngày 4/2/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xâydựng Việt Nam về việc xin hướng dẫn thiết kế độ dốc cho xe xuống tầng hầm trongcác tiêu chuẩn hiện hành. Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

1- Về câu hỏi Quy định độ dốc chophép đối với các phương tiện giao thông (ôtô, xe máy) lên xuống tầng hầm?

Tại dự thảo tiêu chuẩn “Nhà caotầng- Tiêu chuẩn thiết kế”, do Viện Nghiên cứu Kiến trúc đang biên soạn, có quyđịnh đối với tầng hầm dùng làm gara xe (bãi để xe) như sau: “Độ dốc của các lốira vào tầng hầm không lớn hơn 15%”. Quy định trên được biên soạn trên cơ sởtham khảo tiêu chuẩn của một số nước như:

- Tiêu chuẩn của Liên Bang Nga- SNiP21-02:1999 - Bãi đỗ xe tại mục 5.28 quy định: “ .... độ dốc đối với đường thẳngtối đa 18% và đối với đường cong tối đa là 13% (đối với bãi đỗ dưới tầng hầm)”;

- Tiêu chuẩn Trung Quốc CJJ 15-1987-Bãi đỗ xe tại mục 3.10.10 quy định: “….độ dốc dọc đối với đường dốc thẳng nênnhỏ hơn 12%, độ dốc dọc đối với đường cong nên nhỏ hơn 9% (đối với bãi đỗ dướitầng hầm)”;

- Điều luật sửa đổi bổ sung số 6655về bãi đỗ xe của Thành phố Seoul năm 2002 tại điều 6- d) quy định : “...Cácđường dốc không được lớn hơn 14% đối với đường cong và không được lớn hơn 17%đối với đường thẳng”;

- Cơ sở dữ liệu thiết kế Neufert quyđịnh: “Đường dốc thẳng tối đa là 1: 7 (≈14%) đối với chiều dài đường dốc 19,8mvà 1:9 (≈ 11%) đối với chiều dài đường dốc lớn hơn 19,8m” và “Độ dốc của đườngcong tối đa là 1: 12( ≈ 8.5%)”.

Như vậy đây sẽ là các cơ sở khoa họcđể Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) có thểtham khảo áp dụng trong dự án của mình.

2- Về câu hỏi TCXDVN 276: 2003 cóquy định về đường dốc trong các công trình cộng áp dụng cho xe lăn có áp dụngcho tất cả các loại xe khác không?

- TCXDVN 276: 2003 quy định tại mục5.7, chỉ áp dụng cho loại xe lăn của những người khuyết tật và cũng chỉ quyđịnh cho đường dốc ở những nơi có sự thay đổi độ cao nhằm đảm bảo cho ngườikhuyết tật đi xe lăn có thể di chuyển dễ dàng.

- Quy định này không áp dụng chođường dốc xuống tầng hầm và cho các loại phương tiện cơ giới khác.


Nơi nhận:
- Như trên.
- TT Trần Ngọc chính (để bc)
- Lưu VP, KHCN&MT.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà