BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 94/BXD-KTXD
V/v bù giá vật tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

Kính gửi : Ban quản lý dự án vệ sinh môitrường Tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1210/CV-DAVSMT ngày 02/7/2010 của Banquản lý dự án vệ sinh môi trường Tỉnh Bình Thuận về việc bù giá vật liệu theoThông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng cho dự án “Cải thiệnđiều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường cho các thị trấn Phan Rí Cửa và LiênHương tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận”, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đã nêu: “Trườnghợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác (ngoài 13 loại vật liệu quyđịnh trong Thông tư) do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báo cáo Bộtrưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn kinh tế,…. quyếtđịnh”. Vì vậy, đối với một số chủng loại vật tư ngành nước thuộc hạng mục cấpnước cho thị trấn Phan Rí Cửa của dự án bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhưngnằm ngoài 13 loại danh mục vật tư quy định trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD nếuđã được Ban quản lý dự án và nhà tài trợ thống nhất đồng ý bổ sung cho đơn vịthi công thì báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét quyếtđịnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban quản lý dự án vệsinh môi trường tỉnh Bình Thuận căn cứ thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh