TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/GSQL-GQ3
V/v thời gian tái nhập phương tiện của đoàn Caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ hành Nam Cường.
(đ/c: 103 Hào Nam, Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 27/02/2012của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ hành Nam Cường về việc nêu tại trích yếu,Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý xác nhận thờigian tái nhập phương tiện của đoàn Caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia vàThái Lan theo công văn số 85/GSQL-GQ3 ngày 21/02/2012 của Cục Giám sát quản lý quacửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào ngày 04/03/2012.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lữ hành Nam Cường được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức