BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/TCLN-PTR
V/v nhập khẩu hạt giống cây Thầu dầu từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Sinh hóa hữu cơ và Thương mại Việt Mỹ A.V.F

Xét đề nghị của Công ty TNHH Sinhhóa hữu cơ và Thương mại Việt Mỹ A.V.F tại Văn bản số 01/13 AVF và Văn bản số02/13 AVF ngày 7 tháng 01 năm 2013 về việc báo cáo kết quả bước đầu khảo nghiệmvà xin nhập khẩu bổ sung hạt giống cây Thầu dầu từ Trung Quốc để trồng khảonghiệm mở rộng, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty TNHH Sinh hóahữu cơ và Thương mại Việt Mỹ A.V.F nhập khẩu bổ sung hạt giống cây Thầu dầu(Ricinus communis) từ Trung Quốc về nhân giống để trồng khảo nghiệm mở rộng tạitỉnh Đắk Lắk, với số lượng và thời gian nhập khẩu như sau:

- Tên loài cây: Thầu dầu (Ricinuscommunis).

- Số lượng: 2.000 kg hạt giống (Haingàn ki-lô-gam).

- Thời gian nhập khẩu: từ 20/01/2013đến 30/12/2013.

- Cửa khẩu nhập: Cảng hàng khôngTân Sơn Nhất và cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thủ tục nhập khẩu giống trên doCông ty TNHH Sinh hóa hữu cơ và Thương mại Việt Mỹ A.V.F chịu trách nhiệm thựchiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh Bảovệ và kiểm dịch thực vật; Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và các quyđịnh pháp lý của Nhà nước.

3. Công ty TNHH Sinh hóa hữu cơ vàThương mại Việt Mỹ A.V.F tự chịu trách nhiệm về chất lượng giống nhập khẩu, đấtđai, kinh phí và có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về kết quả khảo nghiệm của giống nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như trên (3b);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu: VT, PTR.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Võ Đại Hải