THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 94/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh tỷ lệ vốn của dự án Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (vay vốn ADB)

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại văn bản số 06/TTr-NHNN ngày 08 tháng 01 năm 2009 về việc điềuchỉnh tỷ lệ vốn cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vựcmiền Trung”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Tàichính tại văn bản số 15034/BTC-TCĐN ngày 10 tháng 12 năm 2008, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 8964/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 12 năm 2008, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tàitrợ cấu phần xây lắp (Mục 1A, Phụ lục 3) của Hiệp định vay cho Dự án “Cảitạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung” thành 86% vốn vay ADB và14% vốn đối ứng.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉđạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án, đảm bảodự án được thực hiện đúng hạn và hiệu quả.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định vay nêu trên với ADB theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng