VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 94/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chính sách đối với người cao tuổi

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo của các Đoàn kiểmtra của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về kết quả thực hiện chínhsách đối với người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người caotuổi trong năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặtra trong Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn2005-2010 theo đúng kế hoạch, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiệnnghiêm túc các nội dung sau đây:

- Các Bộ, ngành, các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình hànhđộng Quốc gia về người cao tuổi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệnChương trình; hàng năm báo cáo việc xây dựng kế hoạch và kết quả triển khaiChương trình về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tập hợp trình Thủ tướngChính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương phải chú trọng việc tổ chức triển khai thựchiện các chính sách người cao tuổi trên địa bàn để đảm bảo cho người cao tuổiđược thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước; nếu có vướng mắcphải báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đồng thờicác địa phương phải quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn việc thành lập Quỹ chăm sóc ngườicao tuổi để đảm bảo đến năm 2010, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có Quỹ chămsóc người cao tuổi.

- Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vềngười cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động Quốcgia về người cao tuổi (ngày 26 tháng 6 năm 2008), chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế,Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện trợ cấp và cấpthẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng4 năm 2007 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra trong QuýI năm 2009; hàng năm đôn đốc, kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủviệc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi của các Bộ,ngành, địa phương.

- Bộ Nội vụ khẩn trương hướngdẫn các địa phương kiện toàn tổ chức về người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Hội người cao tuổi VN
(12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN);
- Văn phòng UBQG về người cao tuổi
(số 2 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản