BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 940/BGTVT-TC
V/v: Thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 6

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6, Dự án Quốc lộ 38 -đoạn nối cầu Yên Lệnh với Quốc lộ 1A và dự án cầu Yên Lệnh Quốc lộ 38 thuộc haitỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên là dự án nhóm B. Tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc uỷquyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước thì việcthẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các dự án này thuộc thẩm quyền củaCục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 lập quyếttoán và tổng hợp hồ sơ quyết toán liên quan trình Cục Đường bộ Việt Nam phêduyệt theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường