BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 940/BXD-KTXD

V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 46/CBĐT-MPMU-VB ngày 05/5/2010 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 và văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

Khối lượng thi công làm cơ sở tính bù giá được xác định căn cứ vào khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo các giai đoạn thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng; trường hợp dự án chậm tiến độ, thì chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp báo cáo người quyết định đầu tư. Nếu việc chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Về giá vật liệu để làm cơ sở bù giá:

Thời điểm tính chênh lệch vật liệu đã được hướng dẫn cụ thể tại mục 3 văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Khi sử dụng hóa đơn, chứng từ để làm cơ sở bù giá vật liệu thì chủ đầu tư phải xem xét tính phù hợp giữa giá theo hóa đơn, chứng từ do nhà thầu cung cấp với giá cả vật liệu trên thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Chủng loại vật liệu được bù giá đã được quy định cụ thể tại điểm 2.4 mục 2 Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Theo đó, nếu công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị do nhà thầu Việt Nam thực hiện trong nước như nêu trong công văn số 46/CBĐT-MPMU-VB thuộc hợp đồng theo giá trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định ký trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

>> Xem thêm:  Mẫu đơng đăn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, Hướng dẫn cách viết

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn

>> Xem thêm:  Bán đất vườn phải chịu những loại thuế nào ? Có được bán đất khi chưa có sổ đỏ hay không ?