BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành

Thực hiện kết luận của Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuấtkhẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt độngkhoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chínhphủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lậpĐoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạchtại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu.

Đoàn kiểm tra đã xem xét hồ sơ dựán, kiểm tra thực tế, có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và thống nhấtvề việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạchtại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi của Công tyTNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành (tại Biên bản làm việc 05/BB-ĐKT ngày 14/5/2013).

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểmtra và kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 300/UBND-NNTN ngày22/01/2013, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư vàPhát triển Trường Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự ánnạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Sa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ,tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng tối đa 888.000 m3 (Tám trăm, tám mươitám nghìn mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2013. Căn cứvào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBNDtỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng nhiễm mặntận thu từ Dự án cho phép xuất khẩu trong thời gian sau ngày 31/12/2013.

Trước khi tiến hành nạo vét, Côngty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành phải đăng ký khốilượng nạo vét nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khuvực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét…) và hoàntất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quátrình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạovét được cơ quan chức năng của Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễmmặn, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường Thành phải thựchiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển TrườngThành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Xây dựng về khối lượngvà tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 củatháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửaSa Huỳnh và Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty TNHH Một thànhviên Đầu tư và Phát triển Trường Thành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam