CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 940/CP-CN
V/v bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II - 3

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2238/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3360 BKH/VPXT ngày 18 tháng 6 năm 2003) về việc bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn 3 tiểu dự án sử dụng vốn thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II - 3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung khôi phục hợp đồng dịch vụ tư vấn 3 tiểu dự án sử dụng vốn dư thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II - 3 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị bổ sung hợp đồng, chỉ đạo thực hiện theo các quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng