BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 940/TCDS-TCCB
V/v báo cáo tình hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá giađình các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm vừa qua, bộ máy làm côngtác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DSKHHGĐ) tại địa phương đã được xây dựng vàcủng cố theo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Ytế và Tổng cục DS-KHHGĐ. Tuy nhiên, một số địa phương còn gặp khó khăn về ổnđịnh tổ chức bộ máy sau khi thực hiện Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 06/5/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cánbộ dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắpxếp lại tổ chức và Thông tư số 05/2008/TTBYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hoá gia đìnhở địa phương. Để nắm vững thực trạng bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ của cáctỉnh/thành phố (tỉnh/TP) nhằm xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tổchức; đồng thời có cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viênchức và cộng tác viên năm 2011 và những năm tiếp theo, Tổng cục DS-KHHGĐ đềnghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương thực hiện một số nộidung sau đây:

1. Báo cáo tình hình, chất lượng,nhu cầu đào tạo tập huấn đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương (biểu 1,2, 3, 4 kèm theo).

2. Đề nghị các tỉnh/TP báo cáo kếtquả thực hiện Quyết định số 612/QĐ-TTg (biểu 5 kèm theo); những khó khăn, vướngmắc trong quá trình thực hiện Quyết định.

3. Cung cấp địa chỉ Email liên hệcủa Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh/TP và của cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của Chicục, nhằm bảo đảm kịp thời sự liên hệ giữa Tổng cục với các Chi cục DS-KHHGĐcác tỉnh/TP:

1) Địa chỉ Email của Chi cụcDS-KHHGĐ tỉnh/TP

2) Địa chỉ Email của cán bộ làm côngtác tổ chức chi cục

Báo cáo xin gửi về Tổng cục DS-KHHGĐ(Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 12 năm 2010 (bằng văn bản và Email) đểtổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Tổng cục.

Địa chỉ Email của Vụ Tổ chức cán bộlà: [email protected] hoặc [email protected]

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Hoa Mai

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 940/TCDS-TCCB báo cáo tình hình tổ chức bộ máy làm công tác dân sốCông văn 940/TCDS-TCCB báo cáo tình hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số