TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 940/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng "viên sủi Hass"

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Việt Hùng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 45/CV-VH ngày 29/12/2005 của Công ty TNHH Thương mại Việt Hùng đề nghị điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng "viên sủi HASS". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1762/TCHQ /GSQL ngày 9/5/2005 hướng dẫn phân loại mặt hàng "viên sủi Plussz và viên sủi Hass", xuất xứ từ Hungari, có thành phần chính gồm các vitamin và khoáng chất được phân loại vào cùng nhóm 2106, mã số chi tiết 2106.90.83. Hướng dẫn phân loại theo công văn số 1762/TCHQ /GSQL áp dụng kể từ ngày 9/5/2005. Đối với các lô hàng đã nhập khẩu và đã nộp thuế theo thông báo của cơ quan hải quan trước ngày 9/5/2005 thì vẫn thực hiện nộp thuế theo số thuế đã được cơ quan hải quan thông báo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc