BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 940 TCT/CS
V/v giải pháp về chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 904 CT/CV ngày 24/9/2002 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về một số vướng mắc về chính sách ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 5, Mục IV, Danh mục A, Phụ lục (ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết ban hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)) đã quy định về ngành, nghề thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như sau: “Dịch vụ hỗ trợ trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp; hoạt động hỗ trợ chăn nuôi; hoạt động hỗ trợ lâm nghiệp, dịch vụ thủy sản; dịch vụ bảo vệ vật nuôi; nhân và lai tạo giống; dịch vụ bảo vệ nông sản, lâm sản, thuỷ sản; xây dựng bảo quản nông, lâm, thuỷ sản.”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì đối với doanh nghiệp sản xuất và bán nước đá cho các tàu đánh bắt cá ngoài biển để phụ vụ cho công việc ướp cá, tôm (trong thời gian các tàu khai thác và đánh bắt cá ngoài biển) không nằm trong khoản 5, Mục IV, Danh mục A, Phụ lục (Ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi))

2. Trường hợp dự án đầu tư mở rộng bao gồm cả một chiếc xe chuyên dùng phục vụ cho việc vận chuyển nguyên liệu về nhà máy để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư như Cục thuế trình bày thì xe chuyên dùng đó được tính trong dự án đầu tư mở rộng khi tính miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định.

Tổng cục thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc