TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/TLĐ
V/v tăng cường tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnhliên quan đến sử dụng thuốc lá gây ra, ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại kỳ họp thứ3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá.Ngay sau khi Luật được ban hành, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫncác cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cánbộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốclá, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của CNVCLĐ được sống, làm việctrong môi trường không khói thuốc. Đến nay, về cơ bản các LĐLĐ tỉnh, thành phố,Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạoPCTH của thuốc lá; xây dựng nội quy, quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành đảmbảo thực thi Luật PCTH của thuốc lá trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bước đầu đã có trên 62% số CĐCS triển khaixây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và đã tuyên truyền, vận động đượchàng chục nghìn CNVCLĐ bỏ hút thuốc lá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền thực thi Luật PCTH củathuốc lá trong hệ thống công đoàn vẫn còn gặp khó khăn, thách thức, như: thiếusự vào cuộc đồng bộ của các cấp, cácngành; một số nơi người đứng đầu cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp chưa chú trọng đếncông tác PCTH của thuốc lá; nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tác hạicủa thuốc lá còn chung chung, đơn giản; nguồn lực dành cho công tác PCTH củathuốc lá rất hạn chế...

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyêntruyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Côngđoàn tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện hướng dẫn số 279/HD-TLĐ ngày28/02/2012 củaTổng Liên đoàn, trong đótrọng tâm vào các nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao chất Iượng, hiệu quả thông tin,tuyên truyền, vận động CNVCLĐ không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia PCTHcủa thuốc lá:

Nội dung: Tuyên truyền chính sách,pháp luật về PCTH của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của ngườisử dụng và những người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá; tác hại của việcsản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện phápcai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống khôngcó khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCTH của thuốc lá.

Hình thức: Nghiên cứu, biên soạn,phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hộinghị, hội thảo, lớp tập huấn, cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyềnthanh nội bộ... bảo đảm phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao độnggắn với phong trào xây dựng đời sống vănhóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; mở chuyêntrang, chuyên mục viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật trên các báo, tạp chí, trang website Công đoàn.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủchốt Công đoàn các cấp trong công tác PCTH của thuốc lá:

- Đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạtđộng hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quychế nội bộ của cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp.

- Gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, CNVCLĐthực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ,CNVCLĐ thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định Luật PCTH của thuốc lá.

3. Triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc:

- Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo PCTH của thuốclá; xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên pháp Luật lao động và PCTH củathuốc lá tại các cấp Công đoàn.

- Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc látại các khu vực cấm theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

- Ký cam kết thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xâydựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp Công đoàn và đoàn viên,CNVCLĐ.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cuộc thi tìm hiểu,các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm về công tác PCTH của thuốc lá.

- Tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lývi phạm hành chính về PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghịđịnh số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hànhchính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến PCTHcủa thuốc lá.

4. Đầu tư xây dựngvà nhân rộng mô hình điểm về PCTH của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới khôngkhói thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hằng năm:

- Tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương và tương đương trong năm 2015 lựa chọn từ 03 đến 05 Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở để xây dựngmô hình điểm về môi trường làm việc không khói thuốc; phấn đấu đến hết năm 2020có từ 85% trở lên số Công đoàn triển khai các biện pháp xây dựng môi trường làmviệc không khói thuốc.

- Kết hợp với các hoạt động “Tháng Công nhân” hằngnăm, các cấp Công đoàn treo băng rôn, khẩu hiệu, tham gia hoặc tổ chức mít tinh tuyên truyền, vận động CNVCLĐhưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia khôngkhói thuốc lá (25 đến 31/5).

5. Điều kiện bảo đảm:

- Tài liệu, kỹ thuật truyền thông về PCTH của thuốclá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá quốcgia: www.vinacosh.gov.vn

- Căn cứ vào nguồn kinh phí của “Quỹ PCTH thuốc lá” quốc gia, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tậphuấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu tuyên truyền và lựa chọn hỗ trợ kinh phí chocác LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn Trung ương và tương đương để triển khai côngtác PCTH của thuốc lá; bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần trích một phần kinhphí để triển khai công tác PCTH của thuốc lá lồng ghép với các hoạt động kháccủa tổ chức Công đoàn.

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thựchiện, định kỳ báo cáo kết quả về TổngLiên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) cùng với báo cáo Công tác tuyên giáo Côngđoàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện,có gì vướng mắc xin liên hệ đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo -Phó Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá Tổng Liên đoàn, số điện thoại 043.3942.1519,DĐ 0916569566 để kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:

- Bộ Y tế (phối hợp);
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng