BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9403/BTC-CST
V/v thuế đối với 04 tàu bay tầm thấp được tặng của Câu lạc bộ hàng không phía Bắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 678/BQP-KHĐT ngày12/3/2012 của Bộ Quốc phòng về việc thuế đối với 04 tàu bay tầm thấp được tặngcủa Câu lạc bộ hàng không phía Bắc. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tại Khoản 18 Điều 5 Chương I Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có quy định về đối tượng không chịu thuế:

"Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, anninh."

Tại khoản 18 Mục II Phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thihành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP có hướng dẫn:

"Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, anninh thuộc đối tượng không chịu thuế hướng dẫn tại điểm này theo Danh mục vũkhí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhấtvới Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Ngày 16/1/2009, Bộ Tài chính ban hành công văn số 17/BTC-TCTvề danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc diệnkhông chịu thuế GTGT bao gồm:

"Các loại máy bay và phụ tùng dùng cho quốc phòng và anninh".

Căn cứ quy định nêu trên thì máy bay phục vụ cho quốc phòng,an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Vì vậy, trường hợp 04 (bốn) máy bay tầm thấp được Công ty cổphần công nghệ hành tinh xanh trực tiếp nhập khẩu về và tặng lại cho Câu lạc bộHàng không phía bắc chỉ để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thì khôngchịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

2. Về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB):

Tại tiết e, khoản 1 Điều 2 Chương I Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế TTĐB: .

"Tàu bay, du thuyền"

Tại tiết e, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TTĐB có quy định tàubay là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

"Đối với tàu bay, du thuyền quy định tại điểm e khoản 1Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại sử dụng cho mục đích dândụng."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp 04 máy bay tầm thấpđược công ty cổ phần công nghệ hành tinh xanh trực tiếp nhập khẩu về và tặnglại, cho Câu lạc bộ Hàng không phía bắc chỉ để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng,an ninh, không sử dụng cho mục đích dân dụng thì không thuộc đối tượng chịuthuế TTĐB.

Trường hợp 04 (bốn) máy bay tầm thấp được sử dụng cho mụcđích khác bên cạnh mục đích quốc phòng, an ninh thì bị truy thu thuế GTGT, thuếTTĐB khâu nhập khẩu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Về thủ tục hoàn thuế GTGT và TTĐB đối với 04 máy bay tầmthấp nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan Hải quan để được hướng dẫncụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai