BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/BNN-TCTS
V/v Phối hợp triển khai xây dựng Quy hoạch chi tiết KBTB Lý Sơn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt “Quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) là đơn vị giúp Bộ chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn Lý Sơn - Quảng Ngãi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2011.

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở, ban ngành chuyênmôn trên địa bàn tỉnh phối hợp và hỗ trợ Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủysản trong việc điều tra, khảo sát, cung cấp các số liệu có liên quan đến Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

2. Thông báo đến các đơn vị liên quan trong tỉnh về nội dung, tiến độ thực hiện dự án, lấy ý kiến đồng thuận làmcơ sở cho việc phê duyệt quy hoạch.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục cộng đồng cư dân sống tại huyện đảo Lý Sơn về lợi ích, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ nguồn lợi, môi trường sống của các loài thủy sản trong Khu bảo tồn biển; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,tạo tiền đề cho việc hình thành và quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ KH, TC, KHCN&MT;
- Lưu: VT, KTBVNLTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám