CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 941/CP-CN
V/v bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn các tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án quốc lộ 10

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2474/GTVT-KHĐT ngày 11 tháng 6 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3921 BKH/VPXT ngày 02 tháng 7 năm 2003) về việc bổ sung giá trị hợp đồng dịch vụ tư vấn các tiểu dự án sử dụng vốn dư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Xem xét, phê duyệt bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn dự san cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 để thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho các tiểu dự án sử dụng vốn dư của dự án như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị bổ sung hợp đồng, chỉ đạo thực hiện theo các quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng