TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH đào tạo và nguồn nhân lực Hàng hải
Địa chỉ: HH2 đường D3 khu Văn Thánh Bắc, P. 25 Q. Bình Thạnh
Mã số thuế: 0303605029

Trả lời văn thư số 01/UTSTC-KT ngày 16/01/2012 của Công tyvề thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại điểm 13 Mục II, Phần A, điểm 1.1.a và điểm 3 Mục II PhầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng quy định:

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cảdạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thểthao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”;

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ,

Trường hợp Công ty có chức năng dạy học, dạy nghề theo quyđịnh của pháp luật, có tổ chức dạy nghề nghiệp vụ hàng hải cho cá nhân là ngườinước ngoài đến học tại Việt Nam thì dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT, khi thu tiền học phí Công ty lập hoá đơn GTGT dòng thuế suất, tiền thuếkhông ghi gạch chéo.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
0176(02/02/2012) F. 4

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga