TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử - BộTài chính.

Trả lời Phiếu hỏiđáp số 817-4/BTC-THTK ngày 18/8/2015 của Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chínhvề nội dung liên quan đến nhập khẩu máy móc, thiết bị chế biến thực phẩm (máyxay sinh tố, mát cắt thịt, máy trộn thực phẩm), Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về chính sáchquản lý mặt hàng:

Theo quy định tạiNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, máy móc, thiết bịchế biến thực phẩm (máy xay sinh tố, máy cắt thịt, máy trộn thực phẩm) chưa quasử dụng không thuộc diện quản lý chuyên ngành và theo giấy phép của các Bộ,ngành.

Tuy nhiên, đối vớimáy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc được thực hiện theohướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Côngnghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã quasử dụng. Theo đó, tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyềncông nghệ đã qua sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bốloại bỏ và cơ quan Hải quan chỉ cho phép thông quan các lô hàng này có xuất xứtừ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạmngừng nhập khẩu.

- Về thủ tục hải quan:

Hiện nay, thủ tụchải quan nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị được thực hiện theo quy định tạiThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tàichính được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải