TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 941/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK đối với xe ôtô chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 317/VPCP ngày 17/01/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn giảm thuế nhập khẩu xe ô tô thanh lý. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I, II, III Phần G, Mục VIII, phụ lục I Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Thì: Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế, nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế, phải nộp đủ thuế; Trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn thuế hoặc xét miễn thuế. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có thời gian sử dụng và lưu lại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế, trên 10 (mười) năm thì trị giá tính thuế nhập khẩu bằng 0 (không).

Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế. Riêng về thuế suất, nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng mới thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa mới; Nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa đã qua sử dụng.

Thời hạn kê khai tiền thuế là 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây nay phải nộp thuế đối với trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng. Đơn vị phải nộp thuế truy thu là đơn vị chuyển nhượng tài sản đã được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Văn phòng Chính phủ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An