BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/TCT-CS
V/v thời điểm áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc.

Trả lời Công văn số 5425/CT-THNVDTngày 04/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về thời điểm xác định giá đất thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, khoản 4, Điều 4 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai, quy định: "3. Trường hợp người sử dụngđất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đấttại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2005 trở về sau thì giá đất ápdụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậm làmthủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thựchiện quyền khiếu nại đối với hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; côngchức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướng dẫn lậphồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 175Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ); nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nướccủa người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ."

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mụcđích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2005 trở vềsau thì giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếđược biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu, VT-CS(2b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn