BỘ TÀI CHÍNH
----------------
V/v: thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH TM & DV XNK Đạt Thịnh.
(Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 02/CV-DT /2012 ngày 18/04/2012 của Công ty TNHH TM & DV XNK Đạt Thịnh (Công ty) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thẻ cào điện thoại di động xuất bán vào khu phi thuế quan xuất bán sang Campuchia. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Ngày 12/2/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 2142/BTC-CST gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào di động (bản photocopy kèm theo).
Bộ Tài chính đề nghị Công ty nghiên cứu, tham khảo công văn số 2142/BTC-CST nói trên để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh An Giang;
- Cục hải quan tỉnh An Giang;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 2142/BTC-CST
V/v: chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2010

Kính gửi:
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh của các Cục Thuế địa phương hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thẻ cào điện thoại di động quy định tại dòng 9, Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuế khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Thẻ cào điện thoại di động quy định tại dòng 9, Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính nêu trên là thẻ nguyền liệu (thẻ phôi) chưa in mã số, mệnh giá. Thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và cơ quan hải quan không mở tờ khai hàng xuất khẩu tờ khai hàng nhập khẩu đối với loại thẻ này.
Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn