BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9417/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với thẻ cào điện thoại di động

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TM & DV XNK Đạt Thịnh.
(Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, Tỉnh An Giang)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 02/CV-DT /2012 ngày 18/04/2012 của Công ty TNHH TM & DV XNK Đạt Thịnh (Côngty) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thẻ cào điện thoại di động xuất bánvào khu phi thuế quan xuất bán sang Campuchia. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 12/2/2010, Bộ Tài chính đã cócông văn số 2142/BTC-CST gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướngdẫn về chính sách thuế GTGT đối với thẻ cào di động (bản photocopy kèm theo).

Bộ Tài chính đề nghị Công ty nghiêncứu, tham khảo công văn số 2142/BTC-CST nói trên để thực hiện đúng quy định củapháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh An Giang;
- Cục hải quan tỉnh An Giang;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi