BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9418/BTC-ĐT
V/v b trí vốn thực hiện dự án Rà phá bom, mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn các tỉnh: Bình Định và Qung Ngãi

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời các văn bn:số 1735/UBND-NC ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình thi công và đề nghị bổ sung vốn ngân sáchTrung ương năm 2014 cho dự án rà phá bommìn Việt Nam còn sót lại chiến tranhtrên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015 và số 60/TTr- UBND ngày 04/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Ngãi về việc xin bố trí vốn thực hiện Dự án: Rà phá bom, mìn,vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 2015 (theo các văn bn củaVăn phòng Chính phủ: số 4315/VPCP-KTTH ngày 12/6/2014 và số 4367/VPCP-KTT H ngày 13/6/2014); Bộ i chính có ý kiến nhưsau:

Theo Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-BKH ngày 31/12/2013 của Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiếtkế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 thì dự án Ràphá bom mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tnh Bình Định được b trí kế hoạch năm 2014 5.500 triệu đồng và dự án Rà phá bom mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địabàn tnh Qung Ngãi giai đoạn 2010-2015 được bố trí kế hoạch năm 2014 là8.500 triệu đồng; do vậy, đề nghị Ủy bannhân dân các tnh: Quảng Ngãi và Bình Định chủ động sử dụng kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2014 và huy động nguồn vốn hợp pháp khácđể bố trí nguồn thực hiện cho dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiếntranh trên địa bàn Tĩnh (trong đó tậptrung vốn để thực hiện tại các khu vực bị ô nhiễmnặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn theo chỉ đạotại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu qu bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2015).

Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi chủ động làm việc với BộKế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn cho dự án trong dự toán ngân sách nhà nướchàng năm theo quy định.

B Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính các tnh: Bình Định, Qung Ngãi;
-
Vụ Ngân sách nhà nước;
- Lưu VT, Vụ ĐT. (14)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu