BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/BXD-KTQH
V/v thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 07/4/2010, Chính phủ đã banhành Nghị định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đôthị. Nghị định đã nêu rõ về nguyên tắc thiết kế công trình phải có tính kế thừakiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồngthời tôn trọng tập quán, văn hóa địa phương; phát huy các giá trị truyền thốngđể gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Hiện nay, nhiều địa phương vẫn chưatiến hành triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; còn nhiềulúng túng trong việc lập Thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trongcông tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Các công trình đã xây dựng, chấtlượng kiến trúc theo yêu cầu của Nghị định 38/2010/NĐ-CP còn hạn chế, nhiềucông trình thiếu bản sắc kiến trúc của địa phương, chưa phù hợp với điều kiệntự nhiên, tập quán văn hóa của vùng miền.

Để kiện toàn công tác quản lý kiếntrúc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cầnthực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện triển khaiThông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dungThiết kế đô thị (có hiệu lực từ ngày 27/6/2013) trong các đồ án quy hoạchchung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đồ án Thiết kế đô thị riêng.

2. Khẩn trương khắc phục những tồntại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng; Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chấtlượng thiết kế công trình (đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồnvốn ngân sách nhà nước) phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảomỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trườngtự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.

Lưu ý: không xây dựng các côngtrình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phốihợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc điều tra khảo sát đánhgiá giá trị các công trình kiến trúc truyền thống tại địa phương (kiến trúc dângian, kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng). Kết quả nội dung nghiên cứu sẽ là cơ sởđể các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đồng thời là tư liệu cho các đơn vịtư vấn khi thực hiện các dự án xây dựng tại địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu chỉ đạo các đơn vị có liênquan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở QHKT TP Hà Nội;
- Sở QHKT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn