BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 942/BXD-QLN

V/v: xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ từ 20-30m2 trong nhà ở chung cư thương mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 31/CV ngày 10/3/2010 của Công ty TNHH địa ốc Đất Lành kiến nghị cho phép đầu tư xây dựng loại căn hộ có diện tích 20 - 30 m2 trong nhà ở chung cư thương mại để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng độc thân có thu nhập thấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân thuộc trách nhiệm của ủy ban nhân dân Thành phố. Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, đánh giá nhu cầu thực tế của loại căn hộ này trên địa bàn và đề xuất của Công ty TNHH địa ốc Đất Lành để hướng dẫn Công ty thực hiện dự án trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Nếu thấy nhu cầu này trên địa bàn có nhiều và cấp thiết thì có thể đề xuất cho phép xây dựng thí điểm loại căn hộ có diện tích nhỏ (từ 20-45m2) với một tỷ lệ hợp lý trong nhà ở chung cư thương mại để có cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của Công ty TNHH địa ốc Đất Lành. Đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm xem xét và cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);

- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh;

- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH địa ốc Đất Lành;

- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam