CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 942/CP-ĐMDN
V/v thành lập Cty Thuỷ điện Luyện kim Cao Bằng

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (tờ trình số 270/TT-UB ngày 25 tháng 4 năm 2003); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3520/BKH-DN ngày 13 tháng 6 năm 2003); Nội vụ (công văn số 1249/BNV-TCBC ngày 05 tháng 6 năm 2003); Công nghiệp (công văn số 2397/CV-PC ngày 04 tháng 6 năm 2003); Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 1968/LĐTBXH-LĐVL ngày 23 tháng 6 năm 2003) về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuỷ điện - Luyện Kim Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuỷ điện - Luyện Kim Cao Bằng.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định thành lập Công ty này theo quy định hiện hành./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng