TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 942/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 04/7/2014, Bộ Công Thương có công văn số 6190/BCT-XNK gửi Tổng cụcHải quan hướng dẫn việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thựcphẩm tạm nhập tái xuất. Theo đó, hàng hóa thực phẩm kinh doanh tạm nhập táixuất không phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công vănsố 6190/BCT-XNK ngày 04/7/2014 dẫn trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đểnghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đềnghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) đểđược kịp thời hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 6190/BCT-XNK ngày 04/7/2014 củaBộ Công Thương).

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải