BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/KCB-PHCN &GĐ
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Viện Giám định y khoa, bệnh viện Bạch Mai.
- Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II,
- Hội đồng Giám định y khoa tỉnh/thành phố,
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưuđãi người có côngvới cách mạng,ngày 18 tháng 11 năm 2013 Bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hànhThông tư liên bộ số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật,dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (sauđây gọi tắt là Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) Thông tư này đã hướng dẫnđầy đủ, chi tiết các thủ tục, hồ,quy trình tiếp nhận hồ sơ và khám giám định y khoacho các đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên. Cục Quản lý Khám, chữa bệnhđã phối hợp với Cục Người có công và Viện Giám định Y khoa tổ chức triểnkhai thực hiện Thông tư này.

Tuy nhiên qua công tác kiểm tra tại một số Hội đồng GĐYK vàbáo cáo của các cơ quan, đơn vị, hiện naycòn có một số Hội đồng GĐYK thực hiện chưanghiêm túc những quy định tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệuchuyên môn “Hướng dẫn chnđoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin”được ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộtrưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng của Bộ Y tế) trong việc khámxác định bệnh tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễmvới chất độc hóa học/dioxin cho người tham giakháng chiến và con đẻ của họ.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám giám định cho người thamgia kháng chiến và con đẻ của họ (đối tượng) trên toàn quốc đúng quy định, đồngthời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đến khám giám định, Bộ Y tế đ nghị đồng chí Giám đốc đơn vịquan tâm chỉ đạo cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiệnnhững quy định tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý một s nộidung sau đây:

1. Khẩn trương tiếp nhận và tổ chức kiểm tra hồ sơ của các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến. Khi Hồ sơđã đủ và đúng quy định, phải khẩn trương tổ chứckhám giám định cho đối tượng và ban hành Biênbản khám giám định của đối tượng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH .

2. Khi thực hiện khám giámđịnh, các giám định viên cần nêu cao tinh thầntrách nhiệm, bản lĩnh chính trị, nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, th tục giám định, các hướng dẫn chuyênmôn, nghiệp vụ đ khám giám định đúng đối tượng, đúng bệnh và mức độ bệnh, tật, đảm bảo côngbằng, chính xác và hoàn toàn phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật về kết luận khám giám định củamình.

3. Việc khám, xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật phải theo đúng quy định tại Điều 2, Điều 4 của Thông tư nêu trên và Tài liệu chuyênmôn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễmvới chất độc hóa học/dioxin” được ban hành kèm theoQuyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 04 tháng5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Phi hợp chặt chẽ với ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchính sách ưu đãi của Đảng nhà nước đối với người có công trên địa bàn, phát hiện nhữngviệc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyênmôn, nghiệp vụ, nghề nghiệp đ tiếptay cho những việc làm sai trái của đốitượng nhằm mục đích để trục li.Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển khai thựchiện chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ đối vớingười có công với cách mạng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng b/cáo);
- Cục NCC (để p/hp);
- Lưu: VT, PHCN-GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường