BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1993/HQĐNa-TXNKcủa Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loại mặt hàng thiết bị ép đùn, xửlý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty cổphần chế biến súc sản Long Bình nhập khẩu theo tờ khai 208/NĐT-PNT ngày31/5/2011 của Chi cục Hải quan Biên Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo và hồ sơ cung cấpcủa Cục Hải quan Đồng Nai thì mặt hàng thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệuđể làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguyên lý hoạt động: bắpnguyên liệu được đưa vào bộ trộn của thiết bị ép đùn, được gia nhiệt để làmchín bắp bằng hơi nước, ép đùn thành viên, qua thiết bị làm nguội và đóng bao.Trong quy trình hoạt động của thiết bị ép đùn nêu trên thì công đoạn làm chín:bắp được đưa vào bộ trộn, được gia nhiệt để làm chín bằng hơi nước là chính, vìviệc làm chín này đã làm thay đổi bản chất của bắp từ còn sống thành được làmchín.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Naicăn cứ hàng hóa thực tế nêu trên, căn cứ các quy tắc tổng quát giải thích việcphân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để phânloại, xác định mã số theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang