BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/TCT-CS
V/v Chính sách thuế SDĐPNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 1117/CT-QLĐngày 06/12/2012 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang chính sách thuế sử dụng đất phinông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpquy định:

"2. Việc miễn thuế hoặc giảmthuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứngtên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 11Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsản xuất nông nghiệp nhưng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở và chưa làm thủtục xin chuyển mục đích sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vàtrường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn, chiếm làm đất ở chưa có Giấychứng nhận quyền sử dụng đất thì không thuộc đối tượng xem xét miễn giảm thuếsử dụng phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Kiên Giang được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,CS(2v)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn