BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9429/TCHQ-GSQL
V/v: hoạt động máy soi container

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động các máy soi container đã được trang bị tạiCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác xây dựng tiêu chí lựa chọn container đưa vào soichiếu, đảm bảo phù hợp với đặc thù tại đơn vị, lựa chọn đúng đối tượng, nângcao năng suất và hiệu quả theo định hướng soi hết công suất máy soi đối vớihàng được phân luồng đỏ được phân vào soi chiếu, nếu phát hiện nghi vấn mới mởkiểm tra.

2. Làm việc cụ thể với cơ quan cảng về việc bố trí diện tích hoạt động chomáy soi như diện tích mà đơn vị kinh doanh cảng ban đầu đã cam kết dành cho hoạt động máy soi; Thông báochủ trương của cơ quan Hải quantrong việc tăng cường công tác kiểm tra qua máy soi; Phối hợp trao đổi với cảngvề các container sẽ phải qua soi chiếu để cảng chủ động hơn trong việc sắp xếpvị trí, phương tiện nâng hạ, vận chuyển.

3. Làm việc với doanh nghiệp kinh doanh cảng VICT về việc bàn giao diệntích xây dựng nhà mái che khu vực máy soi.

4. Trong trường hợp công suất khai thác cảng chưa đáp ứng phục vụ nâng hạ,vận chuyển container qua máy soi trong giờ hành chính, xem xét bố trí cán bộthực hiện soi chiếu ngoài giờhành chính đảm bảo điều kiện làm việc vàkỹ thuật.

5. Tăng cường công tác tự đào tạo cán bộ vận hành máy soi, phân tích hìnhảnh tại đơn vị. Chủ động báo cáo, đề xuất Tổng cục việc tổ chức các khóa đào tạo tập trungkhi đơn vị có nhu cu.

6. Củng cố công tác thống kê, báo cáo đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ.Thống nhất một đầu mối báo cáo số liệu soi chiếu và tình hình hoạt động máy soicontainer tại Cục và Chi cục.

7. Tại Chi cục cảng Sài Gòn KV4, Tổng cục dự kiến trang bị thêm 01 máy soicontainer. Trước mắt, để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, soi chiếu hàng hóa trong giai đoạn hiện nay, Yêu cầu, CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh làm việc về địa điểm, diện tích hoạt động chomáy soi container di động với danh nghiệp đầu tư, khai thác ICD (ICD Tanamexco)nơi dự kiến sẽ trang bị máy soi của cơ quan Hải quan. Xây dựng phương án quảnlý, khai thác, sử dụng để báo cáo Tổng cục điều chuyển tạm thời máy soicontainer di động tại cảng Cát Lái thuộc Chi cục cảng Sài Gòn KV1 về hoạt độngtại Chi cục cảng Sài Gòn KV4.

Diện tích cần thiết cho khu vực đặt máy soi là 40mx50m (dài x rộng); các khu vực phụ trợ bao gồmkhu vực chờ trước khi vào soi chiếu 1500m2; khu vực chờ kết quả soichiếu 1500m2; khu vực kiểm tra thực tế 2500m2; và các khuvực văn phòng, kho chứa hàng vi phạm 300m2. Tổng diện tích 7800m2.Trường hợp tại khu vực đặt máy soi đã có địa điểm hoặc bãi kiểm tra hàng hóatập trung thì các khu vực: chờ trước khi vào soi chiếu; khu vực chờ kết quả soichiếu; khu vực kiểm tra thực tế; khu vực vănphòng; kho chứa hàng vi phạm có thể sử dụng chung với hạ tầng đã có thì diệntích tốithiểu cn 2000m2 đ máy soi hoạt động.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT, Ban QLRR (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh