BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 942TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Long Châu
(Lô 38 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/LC 2003 ngày 04/03/2003 của Công ty TNHH Long Châu về thuế suất thuế GTGT. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 2.39, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/ NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

“Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động như cày, bừa đất sản xuất nông nghiệp; đào, đắp, nạo, +vét kênh mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu hái sản phẩm nông nghiệp”.

Căn cứ qui định trên, trường hợp Công ty TNHH Long Châu sản xuất màng phủ nông nghiệp và bao ươm cây giống không thuộc loại dịch vụ nêu trên vì vậy sản phẩm màng phủ nông nghiệp và bao ươm cây giống chịu thuế suất thuế GTGT 10%

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương