BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/BNN-KH
V/v: Báo cáo bổ sung rà soát, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2011

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Tiếp theo Văn bản số 731/BNN-KH ngày18/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010 và rà soát, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2011; sau khi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo bổ sung rà soát,điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 như báo cáo và phụ lục kèm theo.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng;
- Cục QLXDCT, Vụ KH;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng