BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/TCHQ-GSQL
V/v phân loại ống dẫn dầu hoặc khí.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
(Đ/c: 364 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/Ree-06 ngày 16/1/2006của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh đề nghị Tổng cục xem xét lại việc áp mã mặthàng ống thép nhập khẩu thuộc tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 4241/NK /KD/KV3 ngày30/5/2005 tại Chi cục hải quan khu vực III thuộc Cục Hải quan thành phố HảiPhòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tưsố 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn việc phân loại hàng hoá theo Danhmục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; tham khảo chúgiải chi tiết HS 2002 thì mặt hàng “ống bằng thép hàn xoắn theo chiều dài ống,có bọc lớp cách nhiệt PUR, có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên406,4mm, sử dụng cho dẫn dầu hoặc khí” thuộc nhóm 7305, mã số 7305.19.00.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Cơ điện lạnhbiết ./.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc