BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/TCHQ-TXNKV/v xử lý n thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phn Traenco Việt Nam. (407 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 13/01/2016 của Công ty cổ phần Traenco Việt Nam (công ty), về việc chưa nhận được tiền hoàn và tiền nộp thừa.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về nợ tiền thuế: Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2061/HQLS-TXNK ngày 30/10/2015, số 2284/HQLS-TXNK ngày 04/11/2015 và số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 29/01/2016 thì: Công ty cổ phần Traenco Việt Nam còn nợ thuế số tiền : 868.246.030 đồng và tiền phạt chậm nộp là: 3.358.871 đồng.

Vì vậy, đề nghị Công ty nộp ngay số tiền còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.

- Về vấn đề Công ty nêu có thừa tiền thuế đã nộp tại Cục Hải quan Lạng Sơn, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đ được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phn Traenco Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;

- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang