VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 943/VPCP-KTTH
V/v mở khu vui chơi giải trí có thưởng tại Trung tâm dịch vụ quốc tế Mộc Bài

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá-Thông tin,
Công an,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn 07/UB ngày 16 tháng 1 năm 2003), về việc mở khu vui chơi giải trí có thưởng tại Trung tâm dịch vụ quốc tế Mộc Bài, Văn Phòng Chính Phủ kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tinh Tây Ninh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo đúng quy định tại Điều 13 Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy