BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9433/BCT-XNK
V/v Thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện
(Đ/c: Số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 894/CV-KHĐTngày 29 tháng 8 năm 2011 về việc giải quyết vướng mắc đối với hàng hóa nhậpkhẩu áp dụng theo Thông báo số 197/TB-BCT của Bộ Công Thương và công văn số 965/NVTH ngày 23 tháng 9 năm 2011 về việc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT ngày06/5/2011, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Bộ CôngThương có công văn số 9427/BCT-XNK gửi Bộ Tài chính về việc triển khai thựchiện Thông báo số 197/TB-BCT quy định các mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại diđộng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch) là đối tượngkhông áp dụng những quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm2011 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động.Việc nhập khẩu các mặt hàng này theo hình thức phi mậu dịch được thực hiện nhưtrước khi Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 197/TB-BCT .

Bộ Công Thương thông báo để công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương