BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9434/BCT-XNK
V/v Thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone)
Đ/c: 216 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời công văn số 4508/VNP-KD ngày23 tháng 9 năm 2011 của Công ty Dịch vụ Viễn thông về việc đề nghị hướng dẫn bổsung và tiếp theo công văn số 8704/BCT-XNK ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ CôngThương về việc thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Bộ Công Thươngcó công văn số 9427/BCT-XNK gửi Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thôngbáo số 197/TB-BCT quy định mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu không nhằm mụcđích thương mại (hàng phi mậu dịch) là đối tượng không áp dụng những quy địnhtại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương về việcnhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động. Việc nhập khẩu điện thoại iPhonetheo hình thức phi mậu dịch để bảo hành, thay thế sản phẩm bị lỗi của công tyđược thực hiện như trước khi Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 197/TB-BCT .

Bộ Công Thương thông báo để công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương