BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9435/BCT-XNK
V/v Thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
(Đ/c: Số 5 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1804/BCVN-DVBC ngày08 tháng 9 năm 2011 của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về việc Thông báo số197/TB-BCT của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Bộ Công Thươngcó công văn số 9427/BCT-XNK gửi Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thôngbáo số 197/TB-BCT quy định các mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động nhậpkhẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch) là đối tượng không ápdụng những quy định tại Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của BộCông Thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động. Việc nhập khẩucác mặt hàng này theo hình thức phi mậu dịch được thực hiện như trước khi BộCông Thương ban hành Thông báo số 197/TB-BCT .

Bộ Công Thương thông báo để TổngCông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương