TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9437/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Phát TàiĐịa chỉ: Lô 3, Đường 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã s
ố thuế: 0302884186

Trả lời văn bản số 29/CV-PT ngày 04/09/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lc 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

T chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập”.

Trường hợp Công ty mua máy cắt về làm tài sản cố định, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quá trình hoạt động do máy hư hỏng nhiều lần và bên bán chấp nhận đổi máy mới cho Công ty thì khi xuất trả máy cắt Công ty phải lập hóa đơn trả lại hàng theo hướng dẫn nêu trên. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng Công ty điều chỉnh giảm chi phí và thuế GTGT đầu vào trên tờ khai 01/GTGT tại kỳ khai thuế GTGT lập hóađơn trả lại.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:- Như trên;
- CCT Bình Tân “để biết”;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga