BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/BNN-TCCB
V/v: tổ chức chương trình “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 2 - 2012

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Hội nghề Cá Việt Nam

Sau khi xem xét đề nghị của Hội nghề Cá Việt Nam về việc tổ chức chương trình giải thưởng “Danh hiệu chất lượng vàngthủy sản Việt Nam” lần thứ 2 - 2012 (Công văn số 28/HNC , ngày 11/3/2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đồng ý cho phép Hội nghề Cá Việt Nam tổ chức chương trình bình chọn “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 2 - 2012.

Đề nghị Hội nghề Cá Việt Nam tổ chức chương trình bình chọn “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ 2 -2012 chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng nhằm tôn vinh những gương điển hình lao động sản xuất trong ngành thủy sản, tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp với người nuôi trồng, khai thác thủy sản và các đối tác trong và ngoài nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng